آموزش تیزهوشان (مبحث رابطه علت و معلولی)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

آموزش تیزهوشان (مبحث جهت‌یابی)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

آموزش تیزهوشان (مبحث مسائل فرض منطقی و غیرمنطقی)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

آموزش تیزهوشان (مبحث نمودارهای منطقی)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

آموزش تیزهوشان (مبحث کفایت اطلاعات)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

آموزش تیزهوشان (مبحث مسائل استدلالی)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

آموزش تیزهوشان (مبحث درون مایه متن)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

آموزش تیزهوشان (مبحث مرتب کردن پاراگراف)

مجموعه کتاب‌های هوش نیترو ویژه آزمون تیزهوشان مجموعه کتاب‌های نیترو مهم‌ترین منبع آزمون‌های تیزهوشانه. انتشارات پویش ناشر تخصصی کتاب‌های تیزهوشان ششم به هفتم و تیزهوشان نهم به دهم سابقه‌ی طولانی‌ای تو نشر کتاب‌هایی داره که به دانش‌آموزهای تیزهوشانی کمک می‌کنه تا بهترین نتیجه رو در آزمون تیزهوشان بگیرن. این کتاب شامل فیلم آموزشی آزمون تیزهوشانه […]

جستجو در سایت

سبد خرید

درحال بارگذاری ...